Tag Archives: Canon

Key Reset Canon MG5200

Chức năng Key Reset Mực Canon MG5200 – Sửa Canon MG5200 lỗi đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực. – Sửa lỗi hết mực và có dấu chấm than (!) hoặc gạch chéo đỏ (X) tại các hộp mực.(cảnh báo lỗi này trên máy tính) – Mỗi Key Reset Canon MG5200 chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Nếu muốn ... Read More »

Key Reset Canon MG5300

Chức năng Key Reset Mực Canon MG5300 – Sửa Canon MG5300 lỗi đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực. – Sửa lỗi hết mực và có dấu chấm than (!) hoặc gạch chéo đỏ (X) tại các hộp mực.(cảnh báo lỗi này trên máy tính) – Mỗi Key Reset Canon MG5300 chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Nếu muốn ... Read More »

Key Reset Canon iP2700

Chức năng Key Reset Mực Canon iP2700 – Sửa Canon iP2700 lỗi đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực. – Sửa lỗi hết mực và có dấu chấm than (!) hoặc gạch chéo đỏ (X) tại các hộp mực.(cảnh báo lỗi này trên máy tính) – Mỗi Key Reset Canon iP2700 chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Nếu muốn ... Read More »

Key Reset Canon iP2800

Chức năng Key Reset Mực Canon iP2800 – Sửa Canon iP2800 lỗi đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực. – Sửa lỗi hết mực và có dấu chấm than (!) hoặc gạch chéo đỏ (X) tại các hộp mực.(cảnh báo lỗi này trên máy tính) – Mỗi Key Reset Canon iP2800 chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Nếu muốn ... Read More »

Key Reset Canon iP3600

Chức năng Key Reset Mực Canon iP3600 – Sửa Canon iP3600 lỗi đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực. – Sửa lỗi hết mực và có dấu chấm than (!) hoặc gạch chéo đỏ (X) tại các hộp mực.(cảnh báo lỗi này trên máy tính) – Mỗi Key Reset Canon iP3600 chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Nếu muốn ... Read More »

Key Reset Canon iP4600

Chức năng Key Reset Mực Canon iP4600 – Sửa Canon iP4600 lỗi đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực. – Sửa lỗi hết mực và có dấu chấm than (!) hoặc gạch chéo đỏ (X) tại các hộp mực.(cảnh báo lỗi này trên máy tính) – Mỗi Key Reset Canon iP4600 chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Nếu muốn ... Read More »

Key Reset Canon MG5100

Chức năng Key Reset Mực Canon MG5100 – Sửa Canon MG5100 lỗi đèn đỏ ở biểu tượng giọt mực. – Sửa lỗi hết mực và có dấu chấm than (!) hoặc gạch chéo đỏ (X) tại các hộp mực.(cảnh báo lỗi này trên máy tính) – Mỗi Key Reset Canon MG5100 chỉ được dùng 1 lần duy nhất. Nếu muốn ... Read More »

Scroll To Top